BHP

szkolenia bhp Warszawa

W zakresie BHP jesteśmy w stanie wykonać praktycznie wszystkie usługi, do najważniejszych z nich należą:

 •     sprawowanie w zakładach pracy obowiązków specjalisty ds. BHP,
 •     szkolenia z zakresu BHP (wstępne, okresowe, stanowiskowe, pierwszej pomocy w przedsiębiorstwie),
 •     dokonywanie przeglądów obiektów pod względem wymogów bhp (audyty bhp, komisje bezpieczeństwa),
 •     pełną obsługę postępowań powypadkowych,
 •     przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego,
 •     doradztwo w zakresie metod i organizacji stanowisk pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz w zakresie doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
 •     prowadzenie rejestrów wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
 •     identyfikację zagrożeń w środowisku pracy,
 •     opracowywanie zarządzeń i regulaminów wewnętrznych,
 •     opracowania instrukcji bhp na poszczególnych stanowiskach pracy,
 •     zaopatrzenie w odzież i obuwie robocze i środki ochrony indywidualnej (doradztwo),
 •     udział w posiedzeniach komisji bhp,
 •     wdrażanie systemów bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie
 •     współpracę z Państwową Inspekcją Pracy oraz Państwową Inspekcją Sanitarną
 •     sporządzanie innych specjalistycznych dokumentów z zakresu BHP, w tym dokumentacji dla Policji, Sądów i Prokuratury przez biegłych sądowych

Polecamy najwygodniejszą, najbardziej efektywną oraz najtańszą dla klienta formę współpracy – na zasadzie outsourcingu z zakresu BHP